تبلیغات
نمونه سوالات درس زبان انگلیسی - نمونه سوالات نهایی سال سوم راهنمایی

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی

واژگــــان

 

كلمات هر ردیف را بخوانید و زیر كلمه ی ناهماهنگ از نظر معنی و مفهوم خط بكشید. (2)

 

1. (water – milk – coffee – cake)                

2. (horse – lion – fruit – tiger)

3. (peach – potato – apple – orange)           

4. (rice – wheel – meat – bread)

 

لغات داده شده را در جملات زیر بكار برید. (یك لغت اضافی است.) (2)

 

(sky – money – news – sunrise – stadium)

5. There is a football match at Azadi ………………….

6. He'll watch the …………………. Program.

7. There are many clouds in the …………………

8. Ali woke up after …………………

با استفاده از معلومات خود، هر جمله را با یك كلمه كامل كنید. (2)

 

9. Ali is not short. He is ………………..

10. My father and my mother are my ………………..

11. Wild animals eat a lot of …………………

12. There are many shoppers in the shopping ……………….

 

كلمات ستون A را با عبارات ستون B جور كنید و حرف مربوط را در ستون پاسخ بنویسید. (2)

 

A

پاسخ

B

13. ride

 

a) after school

14. rest

 

b) her question

15. cross

 

c) some butter

16. answer

 

d) the bicycle

 

 

e) the street carefully

 

دستور زبان

 

با كلمات درهم ریخته در هر ردیف جمله ی صحیح بسازید. (2)

 

17. (leave – the classroom – may – I)

……………………………………..?

18. (was – eating – she – at 10 – sandwich – a)

………………………………………………..

 

با توجه به نكات دستوری، زیر  گزینه ی صحیح در هر شماره خط بكشید. (4)

 

19. Reza is ……………..

a) a fat boy

b) boy fat

c) fat boys

d) fat boy

 

20. She ……………… a letter at 7 yesterday.

a) writes

b) writing

c) wrote

d) write

 

21. Ali will ………………… football tomorrow.

a) plays

b) played

c) playing

d) play

 

22. They ………………. in the restaurant.

a) usually eat

b) eat usually

c) usually eats

d) eats usually

 

23. We can ……………….. our lessons.

a) studied

b) study

c) studying

d) studies

 

24. He ………………… working at this time yesterday.

a) weren't

b) didn't

c) wasn't

d) doesn't

 

25. Did they …………………. before 5?

a) arrived

b) arrive

c) arriving

d) arrives

 

26. A fast speaker speaks …………………

a) slow

b) bad

c) easy

d) fast

 

با استفاده از دانش دستوری (گرامری) هر جمله را فقط با یك كلمه كامل كنید. (2)

 

27. We need a ball. Give ………………. a ball please.

28. That is the roof ………………… the house.

29. Did you get up at 5? Yes, I ……………….

30. Will they study Arabic? No, they ………………...

 

سایتی حاوی جدیدترین نمونه سوالات درس زبان انگلیسی

زاهد قادری


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :